Търговско и корпоративно право

"Magna et veritas, et praevalebit"

Няма нищо по-висше от истината и тя ще възтържествува

Търговско и корпоративно право

Регистрация на търговски дружества – изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата; подаване на заявления до Търговския регистър по електронен път;

Правни съвети и съдействие във връзка с отношения между съдружници, отношения между съдружниците и управлението на дружеството, консултиране на капиталовата структура, акции или дялове в корпорацията, консорциуми, холдингови структури, поддържане на дружествените книги, процесуално представителство при защита на правните интереси и други;

Преобразуване и ликвидация на търговски дружества;

Търговски сделки и договори– изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;

Процесуално представителство пред съд в производства по несъстоятелност;

Процесуално представителство пред съд по търговски спорове;

Регистрация и защита на търговска марка, представителство при производство пред Патенното ведомство на Р. България;

Консултации по трудовоправни въпроси на работници и работодатели;

Изготвяне на трудови договори и документи по трудово досие; Процесуално представителство пред съд по трудови дела;

Анализ на бизнес процеси и предоставяне на софтуерни решения- търговски и данъчни.

Абонаментно юридическо обслужване на корпоротивни клиенти, които имат нужда от постоянно правно съдействие при осъществяване на тяхната дейност, правни съвети, изготвяне на фирмени документи и други

Изготвяне на правни становища по зададен от клиента казус